Join our webinar on ITC journey with Desapex towards adoption of ISO19650 standards
Register Now!

Bridging the Gap: Hur BIM-integration med SAP förvandlar Construction Project Management till 5D BIM-process

,
May 20, 2024

Introduktion

I dagens komplexa byggmiljö blir integrationen av Building Information Modeling (BIM) med Enterprise Resource Planning (ERP)-system som SAP allt viktigare. Denna integration gör det möjligt för företag att överbrygga klyftan mellan fysisk konstruktion och ekonomisk förvaltning, vilket förbättrar effektiviteten och noggrannheten i projektleveransen. Den här artikeln fördjupar sig i synergin mellan BIM-modeller och SAP-system, och undersöker kraven, användningsfallen och utmaningarna med sådana integrationer. Vi kommer också att utforska hur företag som Desapex underlättar dessa integrationer, med fokus på arkitekturen för SAP-infrastruktur och BIM-lösningar, specifikt inom plattformar som Autodesk Construction Cloud.

Förstå BIM och SAP-integration

Building Information Modeling (BIM) och SAP ERP-system är centrala teknologier inom arkitektur-, ingenjörs- och konstruktionsindustrin (AEC), såväl som inom affärsresursplanering. Integrationen av dessa två system medför en transformativ förändring i hur projekt planeras, genomförs och hanteras. Nedan går vi djupare in i funktionaliteterna och de förbättrade kapaciteterna när BIM integreras med SAP.

Detaljerade insikter i BIM

BIM är inte bara ett verktyg för att skapa detaljerade digitala modeller av en byggnad; det är en process för att skapa och hantera all information om ett projekt under hela dess livscykel. En av dess kärnstyrkor är dess förmåga att underlätta samarbete mellan arkitekter, ingenjörer och byggnadsproffs, vilket gör det möjligt för dem att se och analysera projektdata i en sammanhållen miljö. BIM:s möjligheter inkluderar:

 • 3D-visualisering: Utöver traditionella 2D-ritningar erbjuder BIM 3D-visualiseringar av byggnader, vilket är avgörande för att förstå komplexa strukturer och system innan de byggs.
 • 4D- och 5D-funktioner: BIM sträcker sig till tidshantering (4D), med schemaläggningsdata för att visualisera projektets tidslinjer, och till kostnad (5D), länkar projektkomponenter med deras kostnadsdata för att stödja budgethantering.
 • Datahantering: Den hanterar stora mängder data från olika källor, vilket säkerställer att alla från arkitekter till projektledare har tillgång till uppdaterad, tillförlitlig information.
 • Simulering och analys: BIM möjliggör simulering av solljus under olika tider på dygnet eller året och analys av byggnadsprestanda, vilket kan påverka designbeslut som optimerar energieffektivitet och passagerarkomfort.

Förbättrad funktionalitet genom SAP-integration

SAP ERP är känt för sin robusta förmåga att hantera komplexa affärsverksamheter, inklusive ekonomi, logistik, mänskliga resurser och projektsystem. Att integrera SAP med BIM ger flera förbättringar:

 • Projekt- och ekonomistyrning: Att länka BIM-modeller till SAP:s ekonomimoduler möjliggör spårning av projektkostnader i realtid mot budgetprognoser. Denna integration hjälper till att identifiera budgetöverskridanden tidigt, vilket möjliggör korrigerande åtgärder i tid.
 • Resursoptimering: SAPs logistik- och personalfunktioner, när de synkroniseras med BIM, möjliggör optimal resursallokering. Denna integration säkerställer att rätt material och arbetsstyrka finns tillgänglig vid rätt tid och plats, vilket minimerar stillestånd och förseningar.
 • Förbättrat beslutsfattande: Den flerdimensionella vy som denna integration ger stöder bättre strategisk planering och beslutsfattande. Intressenter kan visualisera komplexa data genom BIM och korrelera dem med SAP:s analys för att utvärdera projektets genomförbarhet, ROI och långsiktiga underhållskostnader.
 • Efterlevnad och riskhantering: Integrering av SAP med BIM hjälper till att bättre spåra efterlevnad och riskhantering genom att tillhandahålla ett ramverk som stöder regulatoriska standarder och kvalitetskontroller under hela projektets livscykel.

Strategisk planering och genomförande

Sammanslagningen av BIM med SAP underlättar inte bara operativ ledning utan också strategisk planering. Denna integration hjälper projektledare och företagsledare att prognostisera och planera mer effektivt genom att tillhandahålla verktyg som:

 • Förutsäga resultat: Att utnyttja historisk data från SAP med realtids- och detaljerade projektmodeller från BIM möjliggör bättre förutsägelser av projektresultat.
 • Förbättra samarbete: Att sammanföra information från olika stadier av ett projekt till en enda enhetlig plattform förbättrar samarbetet mellan alla intressenter.
 • Drive innovationer: Med både BIM och SAP driver datadrivet beslutsfattande, kan företag förnya sig mer effektivt i projektleverans- och ledningstekniker.

Krav för integration

Att integrera Building Information Modeling (BIM) med SAP ERP-system är en komplex men ändå givande strävan som förbättrar funktionaliteten och effektiviteten i projektledning i byggbranschen. För att uppnå en sömlös integration måste flera nyckelkrav uppfyllas. Här utökar vi dessa krav med praktiska exempel och insikter:

2.1 Robust mellanprogram eller integrationsverktyg

Den primära tekniska utmaningen med att integrera BIM med SAP är att se till att de sofistikerade 3D-modellerna och detaljerade datauppsättningarna i BIM-programvaran kommunicerar effektivt med den transaktions- och processorienterade karaktären hos SAP ERP-system.

Exempel: Överväg användningen av en middleware-lösning som Autodesk Construction Cloud Connect, som fungerar som en brygga mellan Autodesks BIM-verktyg och SAP ERP-system. Denna mellanprogramvara kan automatisera arbetsflöden och datasynkronisering, vilket säkerställer att uppdateringar i BIM-modellen, såsom ändringar i design eller projekttidslinjer, automatiskt återspeglas i SAP:s projektledning och ekonomisystem. Denna dataöverföring i realtid hjälper till att upprätthålla datanoggrannhet och aktualitet i projektrapporteringen.

2.2 Datakartläggningsstrategier med användning av klassificeringssystem

Datakartläggning är avgörande för integrationsprocessen eftersom den säkerställer att data från BIM-modeller passar in på lämpligt sätt i SAP-systemets strukturer, som kanske inte stöder BIMs komplexa geometrier och metadata. Detta kommer att göras genom att tillämpa klassificeringssystem enligt ISO 12006-2 (Uniclass 2015, Omniclass, Masterclass, Uniformat, Coclass)

Exempel: I en typisk BIM till SAP-integration kan en datakartläggningsstrategi involvera att länka material- och kvantitetsstarterna från BIM-modellen till Material Management (MM)-modulen i SAP. Detta kräver att BIM-objekt och deras egenskaper, såsom dimensioner och material, mappas till deras motsvarande SAP-identifierare och -attribut. Denna kartläggning säkerställer att upphandlingsprocesser triggas direkt från data inom BIM-modellen, vilket underlättar smidigare logistik och lagerhantering.

2.3 Anpassning av SAP- och BIM-plattformar

Både BIM- och SAP-plattformar kräver ofta betydande anpassning för att anpassa sina funktioner för integrerad verksamhet. Denna anpassning kan innebära utveckling av anpassade moduler eller skript inom båda systemen för att hantera de unika data- och arbetsflödeskraven för ett byggprojekt.

Exempel: Ett byggföretag kan utveckla en anpassad SAP-modul för att hantera komplexa kostnadshanteringsuppgifter som härrör från BIM-modeller. Denna modul skulle använda den detaljerade komponentinformationen från BIM-modellen, såsom livscykelkostnader och underhållsscheman, för att förbättra de ekonomiska prognoserna och budgeteringsprocesserna inom SAP.

2.4 Utbildning och förändringsledning

Den mänskliga aspekten av integration innebär att utbilda personal för att hantera det nya integrerade systemet och att hantera förändringsprocessen för att säkerställa en smidig anslutning i hela organisationen. Detta är ofta en av de mest utmanande delarna av integration, eftersom det kräver justeringar i arbetsprocesser och eventuellt organisationskulturen.

Exempel: Efter att ha implementerat ett integrerat BIM-SAP-system kan ett företag genomföra en serie utbildningsworkshops för att bekanta sina projektledare och finansanalytiker med de nya arbetsflödena. Dessa kan inkludera utbildning i att tolka data från BIM-modellen i SAP-gränssnittet, eller om hur man matar in data i BIM-programvara som kommer att vara nödvändig för finansiell rapportering i SAP. Dessutom kan löpande support- och repetitionskurser hjälpa till att lindra motståndet mot det nya systemet, vilket säkerställer att personalen känner sig trygga och kompetenta i sin nya arbetsmiljö.

Användningsfall

Att integrera Building Information Modeling (BIM) med SAP ERP-system förbättrar hanteringen av byggprojekt genom förbättrad datanoggrannhet, realtidsuppdateringar och omfattande projektövervakning. Nedan utforskar vi flera viktiga användningsfall för denna integration, kompletterat med exempel från verkliga världen och noterade effektivitetsvinster.

3.1 5D BIM för kostnadshantering

Att integrera BIM med kostnadshanteringsmodulerna i SAP möjliggör en sömlös övergång från 3D-modeller till 5D-kostnadsvisualisering, vilket underlättar kostnadsanalys i realtid och finansiell kontroll under hela projektets livscykel.

Exempel: I ett storskaligt infrastrukturprojekt använder man 5D BIM integrerat med SAP skulle kunna göra det möjligt för projektledare att se den ekonomiska effekten av designbeslut i realtid. Till exempel, om en BIM-modell uppdateras för att inkludera ytterligare elektriska armaturer, beräknar SAP-systemet omedelbart kostnadskonsekvenserna baserat på aktuella materialkostnader och arbetskostnader, och uppdaterar budgetar och prognoser därefter. Denna förmåga användes särskilt i en stor kommersiell utveckling i Dubai, där integrering av BIM med SAP hjälpte till att upprätthålla budgetefterlevnaden, där projektet rapporterade en 10 % minskning av oförutsedda kostnader på grund av förbättrad prediktiv kostnadshantering.

3.2 Projektlivscykelhantering

Integrationen ger en enhetlig bild av hela projektets livscykel, från initial design via konstruktion till underhåll, förbättrar beslutsprocessen och drifteffektiviteten.

Exempel: Tänk på ett bostadskomplex där BIM- och SAP-integration möjliggör kontinuerliga uppdateringar under hela projektets faser. . I takt med att arkitekter justerar byggnadsdesignerna inom BIM-modellen, återspeglas dessa förändringar i SAPs projektledningsmoduler. Detta säkerställer att scheman uppdateras automatiskt, inköp anpassas till de reviderade kraven och att alla intressenter har tillgång till den senaste projektinformationen. Detta integrerade tillvägagångssätt tillämpades i ett högprofilerat ombyggnadsprojekt i New York City, vilket effektiviserade projektutförandet och minskade projektleveranstiden med cirka 15 %, eftersom viktig information var lättillgänglig och användbar.

3.3 Resurshantering

Genom att synkronisera information mellan BIM-modeller och SAP, kan organisationer bättre hantera både mänskliga resurser och material, optimera lagernivåer och säkerställa effektiv arbetskraftsdistribution.

Exempel: Vid byggandet av en ny flygplatsterminal möjliggjorde integrationen av BIM med SAP strategisk resurshantering . De detaljerade BIM-modellerna gav exakta kvantiteter och schemaläggningsdata, som användes av SAP för att hantera inköp och lager. Denna integration säkerställde att material som stålbalkar och glaspaneler beställdes och levererades precis i tid, vilket minskade lagringskostnaderna och minimerade risken för projektförseningar. Den mänskliga resursaspekten hanterades på liknande sätt, med arbetsscheman tätt anpassade till byggfaserna för att optimera arbetsstyrkans effektivitet. Ett liknande tillvägagångssätt rapporterades i ett storskaligt industriprojekt i Tyskland, där integrationen bidrog till att uppnå en 20 % förbättring av lageromsättningen och en minskning av lediga arbetstimmar.

Utmaningar inom integration

Att integrera Building Information Modeling (BIM) med SAP ERP-system innebär en rad tekniska och organisatoriska utmaningar. Att förstå dessa utmaningar, såväl som flera kritiska punkter som dataintegritet, skalbarhet och säkerhet, är avgörande för framgångsrik implementering. Dessutom kan klassificeringssystem som Uniclasss roll för att underlätta denna integration inte underskattas.

 1. Datakomplexitet
  • Problem: BIM-modeller är till sin natur komplexa och innehåller detaljerade geometriska data och rik metadata inklusive materialspecifikationer, prestandaegenskaper och mer. Att korrekt kartlägga denna detaljerade BIM-data i SAP, som främst är designad för transaktionsdatabehandling, innebär betydande utmaningar.
  • Effekt: Utan korrekt kartläggning kan integrationen leda till datafel, feltolkningar och i slutändan projektförseningar eller kostnadsöverskridanden.
  • Exempel: I ett scenario där BIM-modeller inkluderar detaljerade komponenter som anpassade reglar och balkar, är det viktigt att säkerställa att dessa artiklar återspeglas korrekt i SAP:s materialhanterings- och inköpsmoduler. Felaktiga mappningar kan resultera i upphandlingsfel, som att beställa felaktiga kvantiteter eller specifikationer.
 2. Systemkompatibilitet
  • Problem: BIM-verktyg och SAP-system fungerar ofta på fundamentalt olika arkitekturer och är designade för olika ändamål. Att säkerställa effektiv kommunikation mellan dessa system kräver vanligtvis omfattande anpassning och utveckling av mellanprogram.
  • Effekt: Kostnaden och tiden för att utveckla dessa skräddarsydda lösningar kan vara betydande, vilket potentiellt kompenserar för effektivitetsvinsterna från integration.
  • Exempel: Om ett företag använder Autodesk Revit för BIM och SAP HANA för ERP, ett anpassat API eller mellanprogram kan behövas för att underlätta datautbyte i realtid, vilket innebär både investeringar i förväg och löpande underhållskostnader.
 3. Change Management
  • Problem: Att integrera BIM och SAP påverkar hur projektteam fungerar, vilket kräver förändringar i arbetsflöden, processer och möjligen till och med organisationsstruktur.
  • Effekt: Motstånd mot förändringar bland anställda, otillräcklig utbildning och brist på tydlig kommunikation kan hindra införandet av det integrerade systemet .
  • Exempel: Ett byggföretag som implementerar BIM-SAP-integration kan behöva omskola sin personal för att hantera nya mjukvarugränssnitt och arbetsflöden, vilket kan leda till tillfälliga produktivitetsminskningar.

Viktiga punkter att förstå

 1.  Dataintegritet
  • Kritiskt behov: Att säkerställa att data som överförs mellan BIM och SAP är korrekt och konsekvent är avgörande. Alla avvikelser kan leda till allvarliga projektledningsproblem.
  • Strategier: Implementering av robusta validerings- och felkontrollmekanismer under dataöverföring och upprättande av tydliga policyer för datastyrning är viktiga steg för att upprätthålla dataintegriteten
 2. Skalbarhet
  • Krav: Integrationslösningen måste vara skalbar för att rymma olika projektstorlekar, varierande komplexitetsnivåer och framtida tillväxt av organisationen.
  • Tillvägagångssätt: Att designa integrationsarkitekturen med modulära komponenter och molnbaserade lösningar kan hjälpa till att säkerställa att den kan skalas upp eller ner baserat på på projektets och organisatoriska behov.
 3. Säkerhet
  • Betydelse: Med tanke på den känsliga karaktären hos de data som är involverade i byggprojekt är det av största vikt att säkra datautbytet mellan BIM och SAP.
  • Åtgärder: Implementering av end-to-end-kryptering, säkra åtkomstkontroller och regelbundna säkerhetsrevisioner är avgörande för att skydda dataintegriteten och Integritet.

Roll av klassificeringssystem som Uniclass

 • Användbarhet: Klassificeringssystem som Uniclass spelar en viktig roll i integrationen av BIM och SAP genom att tillhandahålla ett standardiserat ramverk som hjälper till att organisera och kategorisera projektdata.
 • Fördelar: Att använda Uniclass kan hjälpa till med korrekt kartläggning av BIM-data till SAP-system, vilket säkerställer konsistens över projektdokumentation och rapporter. Det förenklar kommunikationen mellan olika team och mjukvara, vilket minskar risken för datafeltolkning.
 • Exempel: När BIM-komponenter klassificeras under ett Uniclass-system är de lättare att identifiera och bearbeta i SAP för uppgifter som inköp, kostnadsuppskattning och lagerhantering . Till exempel kan en BIM-modell som innehåller element som "Pr_65_55_08_11 Sliding Doors" kopplas direkt till motsvarande inköps- och lagerkoder i SAP, vilket effektiviserar försörjningskedjan.

Hur Desapex kan hjälpa

Desapex, specialiserat på digitala bygglösningar, tillhandahåller expertis i att integrera BIM med SAP. Genom att utnyttja sin förståelse för både BIM-lösningsarkitektur och SAP-infrastruktur hjälper Desapex kunder med:

 • Skräddarsy integrationslösningar skräddarsydda för specifika projektbehov.
 • Implementera mellanprogram som underlättar effektiv dataöverföring och synkronisering.
 • Tillhandahåller utbildning och support för att säkerställa smidig användning och drift av det integrerade systemet.

BIM och SAP i Autodesk Construction Cloud

Att integrera BIM med SAP inom Autodesk Construction Cloud ger ytterligare fördelar:

 • Strömlinjeformade arbetsflöden: Molnplattformen möjliggör sömlös kommunikation och datadelning mellan projektteam.
 • Förbättrat samarbete: Team kan få tillgång till aktuell information, förbättra koordinationen och minska fel.
 • Realtidsanalys: Integration möjliggör generering av realtid rapporter och analyser, vilket hjälper till att fatta bättre beslut.

Slutsats

Integrationen av BIM med SAP är ett transformativt tillvägagångssätt som överbryggar klyftan mellan konstruktionsdesign och ekonomisk förvaltning. Genom att förstå kraven, utmaningarna och fördelarna med denna integration kan företag utnyttja dessa tekniker för att uppnå mer effektiva, kostnadseffektiva och framgångsrika projektresultat. Desapex roll i att underlätta dessa integrationer understryker vikten av expertis för att navigera i både BIM- och SAP-landskap, för att säkerställa att projekt når sin fulla potential i dagens digitala tidsålder.‍

Share on social media:

Related Articles:

Browse all articles
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.